Background image

Mateřská škola Jeseniova, Praha 3

Otevřená architektonická soutěž 2023

Návrh mateřské školy ve svém konceptu spojuje přehlednost, otevřenost a zároveň hravost vnitřních i vnějších prostor. Dům svým umístěním na pozemku tvoří bariéru od ulice Jeseniova. V přední části objektu je umístěno správní a technické zázemí, provozní úsek kuchyně a veřejně přístupné pronajímatelné prostory. Z této strany je umístěn i hlavní vstup do objektu a vstupy pro zásobování. Za touto bariérou se dům směrem do zahrady postupně otevírá a vytváří tak klidný prostor ke hře.

Stěžejním bodem celého domu je vnější átrium, které propojuje dva hlavní prostory pro hraní dětí. Na jednom konci je to vnitřní dvorana s tobogánem, kde můžou trávit společný čas děti z různých tříd. Zároveň se dá tento prostor variabilně využívat pro konání malých divadýlek, projekcí a představení pro děti a rodiče. Na druhém konci je to potom venkovní zahrada obklopená zelení. Zde jsou umístěny venkovní hrací prvky a okolo celého objektu vede zpevněná dráha, kde můžou děti trénovat své dovednosti v jízdě na kolech, trojkolkách a koloběžkách.

Nová školka je uvažována jako dvoupodlažní átriový dům uprostřed existující zeleně, která ho obepíná po celém obvodě. Zahrada se zelení po obvodě zůstala do jisté míry zachována a nový ortogonální objekt školky je citlivě umístěn do zahrady tak, že hlavní fasáda je rovnoběžná s ulicí Jeseniovou. Je od ní lehce odskočená a nedrží tak stavební čáru, která je v tomto bloku i tak nejednoznačná díky objektu vedlejší ZŠ. Jižní fasáda se naopak otevírá do zahrady átriem. Hlavní vstup je nově z ulice Jeseniova, kde jsou pro to mnohem příznivější podmínky – jednak možnost krátkodobého parkování před pozemkem školky na ulici a pak také výrazně širší chodník přiléhající k pozemku školky. Z této ulice je realizováno i zásobování samostatným vjezdem blíže k sousední ZŠ.

Budova má přehledné prostorové schéma, je obklopena velkou zahradou se stávajícími vzrostlými stromy po obvodu. Z jihu na zahradu navazuje átrium. Provozní prostory a hlavní zázemí budovy je situováno v hlavním objemu při ulici Jeseniova. Dále do zahrady pak vybíhají dva kvádrové objemy s jednotlivými třídami po stranách pozemku, které jsou propojeny v úrovni 2.NP. Vzniká přehledný pravoúhlý provoz lemující vnitřní dvorek, který je v úrovni 1.NP otevřen do zahrady a doslova ji vtahuje do interiéru přes velkorysé prosklené plochy. Átrium je lemováno chodbami a při severní straně navazuje na převýšenou halu s centrálním schodištěm. Tento prostor je jakýmsi srdcem budovy - místem, odkud se děti mohou rozeběhnout do svých tříd, místem umožňujícím průhledy celou dispozicí, místem pro školní besídku. Za špatného počasí lze tento prostor využívat také jako velkou hernu pro více tříd najednou. Dominantou je zde tobogán z 2.NP do 1.NP. Větší část objektu při ulici Jeseniova je dedikována správě objektu, technickému zázemí a kuchyni se sklady. Menší část je vyhrazena pro zmíněné veřejně přístupné pronajímatelné prostory tělocvičny a v patře pak místnosti pro zájmové kroužky. Hlouběji do zahrady směrem na jih jsou pak orientovány samotné třídy. Tři z nich jsou na úrovni terénu a je z nich umožněn přímý výstup na zahradu, další tři třídy jsou v patře a kromě vizuálního kontaktu se zelení je z nich umožněn výstup na terasy na střechách 1.NP. Objekt není podsklepen.

Project image

Project image

Project image

Project image

Project image

Project image

Project image

Project image

Project image

Project image

Project image

Project image

Project image

Project image